Хто такий студент 

        Студент – це особа, яка навчається у вищому навчальному закладі з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів.  
Студент – особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу і навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів.

     Вищий навчальний заклад – освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує освітньо-професійні програми вищої освіти, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність. Вищими навчальними закладами є технікум (училище), коледж, інститут, консерваторія, академія та університет.

                   Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають наступні права:
•    вибір форми навчання;
•    безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
• навчатися за індивідуальним графіком. Таке право отримують студенти, які пройшли два курси навчання та не мають академічної заборгованості;
• трудову діяльність у позанавчальний час. Державна служба зайнятості разом з органами виконавчої влади, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надає студентам та аспірантам денної форми навчання допомогу в працевлаштуванні у позанавчальний час;
•    додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які  поєднують роботу з навчанням;
•  користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;
•  участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
•   участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
•    надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
•    участь у об'єднаннях громадян;
• обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
•    участь у формуванні індивідуального навчального плану;
•  моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
• захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
• безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого  навчального закладу;
•  рівні права та можливості жінки і чоловіка у здобутті освіти та  професійній підготовці; 
•   канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.
2. Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення  гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Студенти вищих навчальних закладів мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

                 Обов'язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов'язані:
•    додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;
•    виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.
Що ці обов′язки означають:
- студенти зобов′язані  всебічно своїм добросовісним навчанням, науковим надхненням та гідною поведінкою берегти та примножувати найкращі традиції ВНЗу;
- опанувати знаннями, виконувати у встановлені строки усі види завдань, передбачених навчальними планами і професійно-освітніми програмами;
- дотримуватися Законів України  в галузі освіти, Статуту ВНЗу, Правил внутрішнього розпорядку та інших Положень, що є у навчальній частині ВНЗу;
- берегти майно Інституту та нести у встановленому порядку відповідальність за його псування;
- виконувати вимоги щодо захисту державної, службової і комерційної таємниці, відомостей конфіденційного характеру і правової охорони інтелектуальної власності Інституту;
- за порушення обов′язків, передбачених Статутом Інституту і Правил внутрішнього розпорядку, у тому числі за академічну  неуспішність, до студента можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення, зокрема відрахування з Інституту. Студенти, які оплачують навчання, можуть бути відраховані також і у випадку порушення умов договору.

    Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути відраховані з вищого навчального закладу:

- за власним бажанням;
- за невиконання навчального плану;
- за порушення умов контракту;
- в інших випадках, передбачених законами.

2. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть переривати навчання у зв’язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання у вищих навчальних закладах, надається академічна відпустка.
3. Поновлення на навчання осіб, які відраховані з вищих навчальних закладів, здійснюється під час канікул.
4. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути переведені з:
-одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;
-одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;
-однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.
Порядок переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
Джерела
Статус і права студента визначені законодавчою базою України та міжнародними договорами. 
Права та обов′язки студента визначає Конституція України, закони України «Про освіту» і «Про вищу освіту». Відносини у процесі навчання можуть регулюватися наказами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти України, а також внутрішніми нормативно-правовими актами навчального закладу. 
Найголовнішим нормативним актом навчального закладу є статут, який повинен відповідати законодавству України. Студенти, які оплачують навчання, укладають з навчальним закладом договір, який теж визначатиме їхні права і обов’язки.
Щоб повністю використати усі можливості, надані законом, необхідно знати, на що саме мають право студенти.

Джерела
-Закон України «Про вищу освіту»
-Наказ Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров′я № 191/153 від 06.06.96 «Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти»
- Наказ Міністерства освіти України № 245 від 15.07.96  «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»